Meer verno.

Klantenservice.

Verno vorm
Verzekeringsvoorwaarden.

Verzekeringsvoorwaarden (versie 2020)

Verzekering tegen materiële schade en wettelijke aansprakelijkheid van werkmaterieel.

Verzekeringnemer
Verno Materieelverhuur B.V.

Medeverzekerden
De huurders van de verzekerde objecten van de verzekeringnemers, mits per object aangetekend op de haalbon.

Verzekerde objecten 
De objecten mits aangetekend, zoals vermeld op de haalbon.

Verzekerde risico’s
Verzekerd is materiële schade aan het gehuurde object veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek. Wanneer het gehuurde object valt onder het regime van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is tevens meeverzekerd schade wegens wettelijke aansprakelijkheid tot maximaal € 2.500.000,-- per gebeurtenis.

Condities
De voorwaarden en bepalingen van de originele polis zijn van toepassing. De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende haalbon met vermelding “Ja” in de kolom verzekerd, voor de aanvang van de huurperiode is opgemaakt. De huurder wordt geacht het gehuurde materieel als een goed huisvader te beheren.

Uitsluitingen
Schade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij de verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Premie en eigen risico
De premie voor de huurder is een toeslag van 7% op de actueel geldende huurtarieven.
In geval van een gedekte schade geldt een maximaal eigen risico van onderstaande per gebeurtenis:

nieuwwaarde huurobject

 < € 250,-  : geen verzekering van toepassing
€ 250,- > € 500,-  : € 150,-
€ 500,- > € 5.000,- : € 500,-
> € 5.000,- : € 1.500,-
Mobiele toiletten : € 150,-

In geval van brand, diefstal c.q. vermissing geldt een eigen risico van 15% van de nieuwwaarde met een minimum van bovengenoemde eigen risico bedragen.

Op materieel met een nieuwwaarde onder de € 250,- is géén verzekering van toepassing.

Overige bepalingen

Deze beknopte verzekeringsvoorwaarden zijn een uittreksel van de condities en bepalingen van de originele polissen werkmaterieelverzekering op naam van de verzekeringnemers. In alle gevallen zullen de condities en bepalingen van de originele polis prevaleren boven deze beknopte verzekeringsvoorwaarden.

Geldigheid 
De laatste versie van deze beknopte verzekeringsvoorwaarden is geldig. 

Wat onze klanten zeggen.

Verno vorm
Direct contact met Verno

Hoe kunnen wij jou helpen?

Pagina delen.